Nesodden kommune
Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 216_20060112
Administrativ enhet 216
Planident 20060112
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985
Saksnummerinformasjon 017/06
Plannavn VARDEN BOLIGOMRÅDE
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 16.02.2006
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 15.02.2004
1. gangs behandling 01.09.2005
Offentlig ettersyn - fra / til 12.09.2005 / 24.10.2005
2. gangs behandling 23.03.2006
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 16.02.2006
Kunngjøring av planvedtak 20.04.2006
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20060112_Bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Bestemmelser 20060112_Bestemmelser.pdf  
  Vedtak 20060112_Vedtak.pdf  
Andre dokumenter Kart 20060112_Plankart.pdf Pdf -fil er generert fra vår digitalebase
  Illustrasjon 20060112_Illustrasjon-1.pdf  
  Illustrasjon 20060112_Illustrasjon-2.pdf  
  Planbeskrivelse 20060112_planbeskrivelse.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
06.04.2006   024-06 Bestemmelsene Nytt punkt 2.4.3 angående materialvalg og fargevalg Kommunestyret 20060112MVE060406.pdf Vedtak i kommunestyret 06.04.06
 
X: Y:
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
04.06.2013 2013 / 46   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Ending av adkomstveg, flytting av lekeareal Veg lek Veg, parkering etc. 20060112_Dispensasjon_VVA-anlegg.pdf
 
X: Y:
04.09.2013 2012 / 5331 312/13 Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Nybygg leilighetsbygg med tilhørende garasjeanlegg, Gangsti fra busslomme til utsiktsplass Parkeringsløsning, FO-Felles leke- og oppholdsarealer Nybygg 20060112_Dispensasjon 04.09.2013.pdf
  Vis i kart (+)
X: 6635039 Y: 592367
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.03.2015 2015 / 86   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Dispensasjon fra byggegrense for underjordisk garasjeanlegg, del av heis og del av svalgang, illustrassjonsplan, gesimshøyde og parkering. Byggegrense, parkeringskrav, gesimshøyde, illustrasjonsplan Nybygg 20060112_dispensasjon 17.03.2015.pdf
  Vis i kart (+)
X: 6636075 Y: 592476
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.10.2016 2015 / 395 206/16 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Det gis midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Varden § 2.2 rekkefølgebestemmelse om opparbeidelse av fellesparkering frem til det søkes om ferdigattest, senest 1 juli 2017.   Nybygg Gbnr 1959 - Varden BS3 - Nybygg bolig - Richard Baches vei 2 A-I og 4 A-L - Midlertidig dispensasjon (710683).pdf
  Vis i kart (+)
X: 6635081 Y: 592475
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
19900066 RV.157 TJERNBAKKEN-VARDEN